Rovné příležitosti pro Frýdlantsko

Rovné příležitosti pro Frýdlantsko je tříletý partnerský projekt, který se zaměřuje na problematiku rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce, praktickou pomoc a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu je Sbor Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem.

Frýdlantsko patří k regionům s nejvyšší nezaměstnaností. K nejohroženějším skupinám v tomto smyslu patří hlavně maminky s malými dětmi a ženy v předdůchodovém věku. V rámci projektu budou probíhat informační, vzdělávací, poradenské a osvětové aktivity, které přinesou přímý prospěch ohroženým skupinám na trhu práce a také zaměstnavatelům.

Pro ženy jsou připraveny vzdělávací kurzy, pomoc při novém pracovním uplatnění, zajištění péče o jejich děti a pracovní a osobní poradenství ve vazbě na rovné příležitosti. Další součástí je motivace zaměstnavatelů, informování širší veřejnosti na Frýdlantsku a šíření osvědčených řešení v regionu.

Cílovými skupinami projektu jsou ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, dlouhodobě nezaměstnané ženy,  ženy nezaměstnaností ohrožené, ženy v předdůchodovém věku a dále nestátní neziskové organizace a pochopitelně zaměstnavatelé.